วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2555วันที่ 7 กันยายน 2555


ภาคเช้า
วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการทดลองสอน ดูแลนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียนและบริเวณรอบๆโรงเรียน กล่าวขอบคุณคณะครู ผู้ริหาร และนักเรียนทุกคน มอบของขวัญที่ระลึกแก่โรงเรียน เข้าสอนวิชา ประวัติศาสตร์ ชั้น ป.4/1 ให้นักเรียนเขียนความรู้สึกต่อครู
ภาคบ่าย
เข้าสอนแทนวิชา วิทยาศาสตร์ ชั้นป.6 ร้องเพลงอำลา ปล่อยแถวนักเรียนกลับบ้านวันที่ 6 กันยายน 2555


ภาคเช้า

เข้าสอนวิชา ดนตรี ชั้น ป. 6 ให้นักเรียนร้องเพลง Asean
ภาคบ่าย

ดูแลนักเรียนอนุบาล 1 ให้นักเรียนนอนและดื่มนมวันที่ 5 กันยายน 2555

ภาคเช้า

สอนวิชา วิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้น ป. 5 แทนครูไปราชการ
ภาคบ่าย

สอนวิชา ศิลปะชั้น ป.1วันที่ 4 กันยายน 2555

ภาคเช้า

สอนวิชา ดนตรี ชั้น ป. 3
ภาคบ่าย

มีสอนวิชา ภาษาอังกฤษ ชั้นป.4/1 เรื่อง Monthsวันที่ 3 กันยายน 2555

ภาคเช้า

ดูแลนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียน เข้าสอนแทนชั้นป. 1
ภาคบ่าย

สอนป. 4/1 เรื่อง My home


วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555

วัที่ 31 สิงหาคม 2555

ภาคเช้า
สอนวิชา ประวัติศาสตร์ ชั้นป. 3
ภาคบ่าย
ศึกษาพืชพรรณ บริเวณรอบๆโรงเรียน แล้วรวบรวมเข้าเล่ม


วันที่ 30 สิงหาคม 2555
ภาคเช้า
ดูแลนักเรียนกวาดขยะ สอนชั้นป. 1 ทั้งวัน ช่วงเช้าสอนวิชา ศิลปะกับประวัติศาสตร์
ภาคบ่าย
สอนวิชาภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนเรียนรู้ศึกษา แท็บเล็ต


วันที่ 29 สิงหาคม 2555
ภาคเช้า
ช่วยครูจัดการเรื่องแท็บเล็ต ติดรายชื่อที่ตัวเครื่อง และอุปกรณ์ เพื่อเตรียมแจกให้นักเรียนชั้นป. 1
ภาคบ่าย
ช่วยแจกแท็บเล็ตให้นักเรียน พร้อมถ่ายรูปคู่นักเรียนกับผู้ปกครอง และช่วยกันสอนวิธีการใช้แก่นักเรียน

วันที่ 28 สิงหาคม 2555
ภาคเช้า
เข้าสอนชั้นป. 4/1 ให้นักเรียนท่องศัพท์ และส่งการบ้าน
ภาคบ่าย
ช่วยจัดป้ายนิเทศน์ให้ครูชั้นป. 1 เรื่อง ยุงลาย


วันที่ 27 สิงหาคม 2555
ภาคเช้า
เข้าสอนชั้นป. 2/1 เรื่อง Number
ภาคบ่าย
เข้าสอนชั้นป. 4/1 เรื่อง Foods


วันที่ 23-24 สิงหาคม 2555
ภาคเช้า-ภาคบ่าย พานักเรียนไปแข่งขันทักษะทางวิชาการ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ


วันที่ 21 สิงหาคม 2555

ภาคเช้า
ดูแลนักเรียนทำกิจกรรมหน้าเสาธง ดูแลนักเรียนชั้นป.2/1 สอนวิชา คณิตศาสตร์
ภาคบ่าย
ฝึกซ้อมนักเรียนที่เข้าแข่งขันงานวิชาการ Spelling be


วันที่ 20 สิงหาคม 2555

ภาคเช้า
จัดป้ายนิเทศน์โครงงานคุณธรรม เพื่อเข้าแข่งขันงานวิชาการ
ภาคบ่าย
ฝึกซ้อมนักเรียนที่เข้าแข่งขันงานวิชาการ Spelling be


วันที่ 17 สิงหาคม 2555

ภาคเช้า
ช่วยดูแลนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียนและริเวณโรงเรียน เก็บเง็นสะสมออมทรัพย์นักเรียนชั้นป.5
ภาคบ่าย
รวบรวมคำศัพท์ทั้งหมดของชั้นป.4 เข้าเล่มสวยงาม เรียร้อย


วันที่ 16 สิงหาคม 2555

ภาคเช้า
ฝึกซ้อมนักเรียนที่เข้าแข่งขันงานวิชาการ Spelling be
ภาคบ่าย
ฝึกซ้อมนักเรียนที่เข้าแข่งขันงานวิชาการ Spelling be และ Story telling


วันที่ 15 สิงหาคม 2555

ภาคเช้า
เข้าสอนแทนครูพี่เลี้ยงที่ไปราชการ ให้นักเรียนร้องเพลง และเล่นเกมส์ Asean
ภาคบ่าย
ฝึกซ้อมนักเรียนที่เข้าแข่งขันงานวิชาการ Spelling be


วันที่ 14 สิงหาคม 2555

ภาคเช้า
สอนวิชา ภาษาอังกฤษ เรื่อง School day
ภาคบ่าย
จัดป้ายนิเทศน์การ์ดวันแม่ติดไว้ที่ห้องปฎิัติการทางภาษา


วันที่ 10 สิงหาคม 2555

ภาคเช้า
เข้าสอนวิชา ภษาาอังกฤษชั้นป. 5 ให้นักเรียนทำการ์ดอวยพรวันแม่พร้อมทั้งตกแต่งให้สวยงาม
ภาคบ่าย
ให้นักเรียนป. 4 ทำการ์ดวันแม่


วันที 9 สิงหาคม 2555

ภาคเช้า
เข้าสอนวิชา ภาษาอังกฤษชั้น ป. 4/1 
ภาคบ่าย
เข้าสอนนักเรียนชั้นป. 1 วิชาศิลปะ และวิชาการงาน

วันที่ 8 สิงหาคม 2555

ภาคเช้า
สอนวิชา คณิตศาสตร์ แทนครูที่ลาไปราชการ
ภาคบ่าย
เข้าสอนวิชา วิทยาศาสตร์ ชั้นป. 5

วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2555

แผนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2

วันที่ 7 สิงหาคม 2555

ภาคเช้า
07:30  ถึงโรงเรียน ควบคุมนักเรียนเก็บขยะ ทำความสะอาดห้องเรียน
08:00 เข้าแถวเคารพงชาติ ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
09:00 เข้าสอนแทนครูวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป. 3
ภาคบ่าย
13:00 สอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป. 4/1
15:30 ส่งนักเรียนกลับบ้าน
16:00 กลับบ้าน


วันที่ 6 สิงหาคม 2555

ภาคเช้า
07:20 ถึงรร.บ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92
08:00 เข้าแถวเคารพงชาติ ทำกิจกรรมหน้าเสาธง แนะนำตัวกับคณะครู ผู้บริหาร และนักเรียน
09:00-16:00 เข้าร่วมอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ พร้อมครูพี่เลี้ยง ณ ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

Learning Log 6

จัดทำแผนการสอน เรื่อง At scool

แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รหัสวิชา อ.15101 ปีการศึกษา 2555
ชื่อหน่วย   At School        แผนการเรียนรู้ที่ 1             สอนวันที่ 20          เวลา 1 ชั่วโมง
 

1. สาระสำคัญ
       การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้สามารถสื่อความหมาย ตอบคำถาม เข้าใจเรื่องที่ฟังและอ่านออกเสียงจากสื่อประเภทต่างๆแสดงความคิดเห็นความรู้สึกอย่างมีเหตุผล ถ่ายโอนความรู้จากคำศัพท์ มาเป็นคำ กลุ่มคำ และประโยคได้

2. ตัวชี้วัด
สาระที่ 1ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆและแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
.5/1 ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้องและคำแนะนำง่ายๆที่ฟังและอ่าน
มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ
.5/2 ใช้คำสั่ง คำขอร้อง คำขออนุญาต และให้คำแนะนำง่ายๆ

3. จุดประสงค์การเรียนรู้
       3.1 จุดประสงค์ปลายทาง
             1. นักเรียนสามารถปฏิบัติตามคำสั่งคำขอร้องต่างๆได้
       3.2 จุดประสงค์นำทาง
              1. อ่านออกเสียงคำสั่ง คำขอร้องที่ใช้ในห้องเรียนได้
              2. บอกความหมายของคำศัพท์เกี่ยวกับคำสั่ง คำขอร้องที่ใช้ในห้องเรียนได้

4. สาระการเรียนรู้
       4.1 เนื้อหาสาระ ได้แก่คำสั่ง คำขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน Come here, Close the window, Open the window, Turn on the light, Turn off the light
       4.2 ทักษะ/กระบวนการ อ่านออกเสียงคำศัพท์ บอกความหมายของคำศัพท์ ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง
       4.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่เรียนรู้/มุ่งมั่นในการทำงาน
5.การวัดและประเมินผล
ทักษะที่ต้องการวัด
ภาระงาน/ร่องรอยหลักฐาน
เครื่องมือที่ใช้วัด
วิธีการวัด/เกณฑ์
1.อ่านออกเสียง คำสั่ง คำขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน
ภาระงาน: อ่านออกเสียงคำศัพท์
หลักฐาน: คะแนนจากแบบประเมินการอ่าน
แบบประเมินการอ่านออกเสียง (Rubric)
นักเรียนอ่านออกเสียงคำศัพท์เป็นรายบุคคลได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถือว่าผ่าน
2.บอกความหมายของคำศัพท์ที่เกี่ยวกับคำสั่ง คำขอร้อง
ภาระงาน: บอกความหมายของคำศัพท์
หลักฐาน: คะแนนจากการทำแบบฝึกหัด
แบบฝึกหัด
นักเรียนทำแบบฝึกหัดบอกความหมายคำศัพท์ได้มากว่า 5 ข้อถือว่าผ่าน
3.ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง ที่ใช้ในห้องเรียน
ภาระงาน: ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง
หลักฐาน: คะแนนจากการปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง
แบบบันทึกการปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง
นักเรียนปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง เป็นรายบุคคล ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ถือว่าผ่าน

6. กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมครู
กิจกรรมนักเรียน
ขั้น Warm up
1.ครูเข้าห้องเรียนชี้สิ่งของในห้องเรียนแล้วให้นักเรียนตอบเป็นภาษาอังกฤษ จากนั้นครูทำท่าทางการใช้คำสั่ง คำขอร้องให้นักเรียนดูและให้นักเรียนทาย
ขั้น Presentation
1.ครูสอนคำศัพท์เกี่ยวกับคำสั่ง และคำขอร้องต่างๆที่ใช้เป็นประจำในห้องเรียน
2.ครูสอนนักเรียนอ่านออกเสียงคำศัพท์และแปลความหมายพร้อมครู


ขั้น Practice
1.ครูนำบัตรคำให้นักเรียนอ่านตามทีละคำและให้นักเรียนแสดงท่าทางประกอบ
ขั้น Warm up
1.นักเรียนทายท่าทางการใช้คำสั่ง คำขอร้อง
ขั้น Presentation
1.นักเรียนฟังครูสอนคำศัพท์เกี่ยวกับคำสั่ง และคำขอร้องต่างๆที่ใช้เป็นประจำในห้องเรียน
2.นักเรียนอ่านออกเสียงคำศัพท์และแปลความหมายพร้อมครู
ขั้น Practice
1.นักเรียนอ่านตามครูทีละคำพร้อมกับแสดงท่าทางประกอบ
2.ครูให้นักเรียนเล่นเกม Simon Say
เกมส์ Simon Say มีวิธีเล่น ดังนี้ ครูจะพูดคำว่า Simon Say open the window นักเรียนต้องปฏิบัติ แต่ถ้าครูไม่ได้พูดคำว่า Simon Say นักเรียนห้ามปฏิบัติ
3. ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเติมคำลงในช่องว่างประโยคคำสั่ง คำขอร้องให้สมบูรณ์
ขั้น Production
1.ครูให้นักเรียนรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวกับคำสั่ง หรือคำขอร้องพร้อมแปลความหมาย
2.นำคำศัพท์ที่รวบรวมได้มาทำเป็นสมุดเล่มเล็กพร้อมตกแต่งให้สวยงาม
ขั้น Wrap up
ครูทบทวนความรู้โดยให้นักเรียนตอบคำศัพท์พร้อมแปลความหมายจากภาพที่ครูทำท่าทางให้ดู
2.นักเรียนเล่นเกม Simon say
3.ทำแบบฝึกหัด
ขั้น Production
1.นักเรียนรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวกับคำสั่ง หรือคำขอร้องพร้อมแปลความหมายและนำไปทำเป็นสมุดเล่มเล็กให้สวยงาม

ขั้น Wrap up
นักเรียนตอบคำศัพท์พร้อมแปลความหมายจากภาพที่ครูทำท่าทางให้ดู

7.สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้
       - บัตรคำ
       - สมุดเล่มเล็ก
       - แบบฝึกหัด
8.บันทึกผลหลังสอน
       8.1 ผลการสอน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                 
   
   8.2 ปัญหาและอุปสรรค
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
       8.3 ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


                                                                                                    ลงชื่อ                                          ผู้สอน
                                                                                                          (…………………………….)
                                                                                                       วันที่…..เดือน…………พ.ศ…………

Learning Log 5

การเขียนหน่วยการเรียนรู้

1. ระบุมาตรฐานและ ตัวชี้วัดชั้นปี
2.กำหนดสาระสำคัญ
3.กำหนดชิ้นงานหรือภาระงาน
4.การวัดผลประเมินผล
5.ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
   5.1 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในหน่วยการเรียนรู้
   -กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน
   -กิจกรรมพัมนา
   -กิจกรรมรวบยอด
6.กำหนดชื่อหน่วยการเรียนรู้ และเวลาเรียน

Learning Log 4

การวิเคราะห์ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางเพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา
คำชี้แจง  ให้นักศึกษาวิเคราะห์ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางและบันทึกผลการศึกษาวิเคราะห์ลงในแบบบันทึกการวิเคราะห์เพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา
สาระที่ ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน ต.. เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆและแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล

ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้แกนกลาง/ท้องถิ่น
ความรู้
ทักษะ/กระบวนการ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๑. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง และคำแนะนำง่ายๆที่ฟังและอ่าน
คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำง่ายๆ
ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง
มุ่งมั่นในการทำงาน
. อ่านออกเสียงประโยค ข้อความ และบทกลอนสั้นๆถูกต้องตามหลักการอ่าน
อ่านออกเสียงข้อความ
ทักษะการเปรียบเทียบ
ใฝ่เรียนรู้
. ระบุ/วาดภาพ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมาย ตรงความหมายของประโยคและข้อความสั้นๆที่ฟังหรืออ่าน
คำศัพท์ ประโยค และข้อความ

เห็นประโยชน์ในการเรียนภาษาอังกฤษ
. บอกใจความสำคัญ และตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนาและนิทานง่ายๆหรือเรื่องสั้น
บทสนทนา นิทานเรื่องสั้น
จับใจความสำคัญของเรื่องที่ฟังและอ่าน
สนใจและตอบคำถาม